Betingelser/Conditions

Reservation

Du kan maks. reservere 14 dage frem i tiden og maks. have 4 reservationer ad gangen.

Når du har reserveret en tid, modtager du en bekræftelsesmail med en adgangskode. Adgangskoden er din nøgle til padelbanerne og den skal indtastes ved døren til den bane du har reserveret. Koden er aktiv 15 minutter før din reserverede tid. Koden tænder også automatisk for banelyset. Bruger du Memberlink app, kan du låse banen op med app'en.

Du booker en bane via kalenderen på forsiden.
Hent Memberlink via Google Play eller App Store. Her kan du se dine bookinger mv.

Bekræftelse

Du modtager en e-mail med din banebooking, samt en dørkode og muligheden for at afbestille igen.
Tjek evt. din spam mappe.

Priser

Se gældende priser under "Hjem"

Udstyr til fri afbenyttelse

Der ligger padelbat og bolde til fri afbenyttelse på banerne. Husk udstyret skal være låst inde på padelbanen ved timens ophør.

Aflysning

Du kan aflyse din reservation indtil 8 timer før starttidspunktet med fuld refundering af det betalte beløb.

Misbrug

Fejlagtige oplysninger og misbrug medfører bortvisning.

*******************************************************************

Reservation

You can book a maximum of 14 days in advance and have a maximum of 4 reservations at a time.

After booking a time, you will receive a confirmation email with a password. The password is your key to the paddle courts and it must be entered at the door of the court you have reserved. The code is active 15 minutes before your reserved time. The code also turns on the track light automatically. If you use the Memberlink app, you can unlock the course with the app.

You book a course via the calendar on the front page.
Download Memberlink via Google Play or the App Store. Here you can see your bookings etc.

Confirmation

You will receive an email with your course booking, as well as a door code and the option to cancel again.
Check your spam folder, if necessary.

Prices

See current prices under "HOME"

Equipment for free use

There are paddle bats and balls for free use on the courts. Remember the equipment must be locked inside the paddle court at the end of the hour.

Cancellation

You can cancel your reservation up to 8 hours before the start time with a full refund of the amount paid.

Misuse

Incorrect information and misuse result in expulsion.